Promise to V hay Ving tưởng chừng là điều đơn giản thế nhưng vẫn là điều khiến nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn và chọn sai khi gặp. Để không còn chọn sai giới từ theo sau promise, hãy cùng Giao tiếp Tiếng Anh tìm hiểu cấu trúc cũng như cách dùng trong từng hoàn cảnh của promise nhé!

Promise là gì?

“Từ “promise” trong tiếng Anh có nghĩa là “lời hứa” hoặc “cam kết.” Đây là một cam kết của ai đó để thực hiện một hành động cụ thể trong tương lai. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

 • Về lời hứa:

She promised to come to my birthday party.
(Cô ấy hứa sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.)

 • Về cam kết:

The company promises to deliver the product by the end of the week.
(Công ty cam kết sẽ giao sản phẩm vào cuối tuần.)

Promise thể hiện một lời hứa

Promise to V hay Ving? Cách dùng Promise chuẩn nhất

Để trả lời được câu hỏi promise to V hay Ving trước hết chúng ta cùng tìm hiểu qua những cấu trúc promise được sử dụng thông dụng nhất:

Promise + to + V

He promised to help me with my homework.

(Anh ấy hứa sẽ giúp tôi với bài tập về nhà.)

Giới từ đi sau promise là to V

Xem thêm: Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh cực đầy đủ

Promise + that + clause

She promised that she would call me later.

(Cô ấy hứa rằng cô ấy sẽ gọi cho tôi sau.)

Xem thêm: Consider to V hay Ving? Cấu trúc Consider thường gặp nhất

Promise + object + (that) + clause

I promise you that I will be on time.

(Tôi hứa với bạn rằng tôi sẽ đến đúng giờ.)

Promise + noun

They promised a reward for finding the lost dog.

(Họ hứa một phần thưởng cho việc tìm thấy chú chó bị lạc.)

Xem thêm: Agree to V hay Ving? Cách sử dụng agree chi tiết nhất

Promise + oneself + to + infinitive

She promised herself to work harder in the future.

(Cô ấy hứa với bản thân mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai.)

Sau khi tìm hiểu qua những cấu trúc thường gặp của Promise có thể thấy được cấu trúc chuẩn là Promise to V chứ không có Promise Ving. Nếu sử dụng Ving sau promise tức là sai ngữ pháp.

Bài tập củng cố kiến thức với cấu trúc Promise (có đáp án):

Bài tập 1:

 1. Complete the sentences with the correct form of “promise”:

   – She ________ to finish the project by Friday.

 1. Use “promise” in the appropriate form:

   – The students __________ to follow the school rules.

 1. Choose the right structure:

   – He ________ that he would help us with the move.

 1. Fill in the blanks with “promise” or “promised”:

   – They ________ to keep the secret.

 1. Create a sentence using “promise + oneself”:

   – She __________ to learn a new skill by the end of the month.

 1. Complete the sentence with “promise + object + (that) + clause”:

   – I ________ you ________ I would be there on time.

 1. Form a sentence with “promise + noun”:

   – The government __________ a better future for the citizens.

 1. Combine the sentences using “promise”:

   – She will call you later. She __________.

 1. Choose the right structure:

   – We ________ our support in times of need.

 1. Create a sentence using “promise + to + infinitive”:

    – He __________ to help us with the fundraising event.

Đáp án:

 1. promised
 2. promised
 3. promised that
 4. promised
 5. promised herself
 6. promised, that
 7. promised
 8. She promised to call you later.
 9. promise
 10. promised to help

Bài tập 2: Điền giới từ theo sau promise:

 1. She promised __________ be there on time.
 2. We should promise __________ ourselves that we will work harder.
 3. The company promised a bonus __________ achieving the sales target.
 4. He promised __________ his support __________ the community.
 5. They promised __________ contribute __________ the charity event.
 6. I promise __________ always be honest __________ you.
 7. She promised __________ keep the information confidential.
 8. The students promised __________ abide __________ the school rules.
 9. He promised __________ lend me his car __________ the weekend.
 10. We promise __________ work closely __________ our partners.

Đáp án:

 1. to
 2. to
 3. for
 4. to, to
 5. to, to
 6. to, with
 7. to
 8. to, by
 9. to, for
 10. to, with

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *